Συστάσεις Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στην περίοδο πανδημίας COVID-19

https://www.hcs.gr/default.aspx?pageid=1114