Μαγνητική τομογραφία και προσθετικές καρδιακές βαλβίδες

http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/download/165/155/